Skip Navigation

XE 레이아웃 카메론 XE LAYOUT CAMERON XE1.8.3

스캔 장비에서 제공되는 각종 센서들의 데이터를 작성하여 제공합니다.


2012-09-06 01:48 조회 수 3177 댓글 수 0
차량모델 RD500
엔진번호 665926
배기량 2696
변속기 MB722.6
단수/구동방식 자동5단/후륜구동
년식 2004년

로디우스(A100) 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(엔진)

엔진/변속기

 2.7 커먼레일(665926 2696) / 자동5단(MB722.6)

차량제작일(년식)

 2004년

냉각수 온도

 71-72.0 ℃

 변속기 오일 온도

 73.0 ℃

흡기온 센서

 34-35.0 ℃

에어컨 작동 상태

 OFF


서비스 항목

변속레버 위치(N)

변속레버 위치(D)

변속레버 위치(R)

참고자료

 연료온도

 46 ℃

 45 ℃

 45 ℃

 부스트압력센서

 106.70 kPa

 107.80 kPa

 107.80 kPa

 흡입공기량

 329 mg/st

 587 mg/st

 587 mg/st

 부스트 압력(맵)

 106.70 kPa

 107.80 kPa

 107.80 kPa

 웨이스트게이트 듀티값

 89.7 %

 89.7 %

 89.7 %

 EGR 밸브 듀티값

 89.7 %

 0.0 %

 0.0 %

 EGR 요구량(맵)

 317 mg/st

 317 mg/st

 317 mg/st

 페달 포지션

 9.8 %

 9.8 %

 9.4 %

 연료레일 압력

25000 kPa

 25000 kPa

 24000 kPa

 대기압

 111.10 kPa

 111.10 kPa

 111.10 kPa

 엔진냉각수온도

 71 ℃

 71 ℃

 72 ℃

 흡입공기온도

 34 ℃

 34 ℃

 35 ℃

 배터리 전압

 13.6 V

 13.6 V

 13.6 V

 차량 속도

 0 Km/h

 0 Km/h

 0 Km/h

 변속 기어비

 P/N

 D at Idle

 D at Idle

 노크센서 1

 32

 40

 36

 노크센서 2

 48

 52

 52

 연료분사량

 5.0 mg/st

 8.0 mg/st

 8.0 mg/st

 엔진회전수

 736 RPM

 736 RPM

 736 RPM

 엔진 토오크(맵)

 48 Nm

 70 Nm

 70 Nm

 연료 레일 압력(맵)

 25000 kPa

 25000 kPa

 25000 kPa

 1번 냉각팬 출력량(Lo)

 OFF

 OFF

 OFF

 2번 냉각팬 출력량(Hi)

 OFF

 OFF

 OFF

 파이롯 분사시기(맵)

 14.6 '

 14.6 '

 14.6 '

 주 분사시기(맵)

 -2.4 '

 -2.4 '

 -2.4 '

 파이롯 연료량(맵)

 0.5 mg/st

 0.6 mg/st

 0.6 mg/st

 주 분사 연료량(맵)

 4.5 mg/st

 7.0 mg/st

 7.5 mg/st

 IMV 열림량(맵)

 33.3 %

 33.3 %

 33.7 %

 공회전 RPM

 736 RPM

 736 RPM

 736 RPM

 엔진 구동 상태

 구동중

 구동중

 구동중

 엔진 구동 가능여부

 YES

 YES

 YES

 클러치 스위치

 OFF

 OFF

 OFF

 브레이크 램프

 ON

 ON

 ON

 브레이크 SAFETY 램프

 ON

 ON

 ON

 브레이크 스위치

 ON

 ON

 ON

 에어컨 입력 압력

 OFF

 OFF

 OFF

 냉매 압력 스위치

 OFF

 OFF

 OFF

 악셀페달 #1 센서포지션

 0.0 %

 0.0 %

 0.0 %

 악셀페달 #2 센서포지션

 0.0 %

 0.0 %

 0.0 %

 에어컨 출력

 OFF

 OFF

 OFF

 파워 릴레이 출력

 ON

 ON

 ON

 예열 플러그 출력

 OFF

 OFF

 OFF

 PTC 릴레이(#1)

 OFF

 OFF

 OFF

 PTC 릴레이(#2)

 OFF

 OFF

 OFF

 오토크루즈 OFF 스위치

 ON

 ON

 ON

 오토크루즈 SAFETY S/W

 OFF

 OFF

 OFF

 오토크루즈 가속스위치

 OFF

 OFF

 OFF

 오토크루즈 감속스위치

 OFF

 OFF

 OFF

 오토크루즈 재설정 S/W

 OFF

 OFF

 OFF

 블로워 스위치

 OFF

 OFF

 OFF

 예열 경고등

 OFF

 OFF

 OFF

 엔진 경고등

 OFF

 OFF

 OFF

 연료필터내 수분유입

 OFF

 OFF

 OFF

 인젝터 1 MDP 학습횟수

 902

 902

 902

 인젝터 2 MDP 학습횟수

 902

 902

 902

 인젝터 3 MDP 학습횟수

 902

 902

 902

 인젝터 4 MDP 학습횟수

 902

 902

 902

 인젝터 5 MDP 학습횟수

 902

 902

 902

1. 자동차 정비에 도움을 드리기 위해 차량의 엔진, 변속기등 차량의 센서 정보를 작성한 것입니다.

2. 차량 및 측정 조건에 따라 내용에 차이가 있으며, HI-DS GSTA-01000 장비를 이용하여 작성되었습니다.
3. 스캐너 장비를 이용한 자동변속기 점검 요령 참고 게시물 http://www.nolewa.com/52620994

4. 서비스 데이터 고장코드 비출력 항목 참고 게시물 http://www.nolewa.com/52621005

List of Articles
번호 제목 엔진번호 배기량 변속기 단수/구동방식 년식
98 코란도 뉴 코란도 602EL 2.9 디젤 스캐너 데이터(변속기) 662920  2874  DSI  자동4단/후륜구동  2001년  14385
97 렉스턴(5단) 뉴 렉스턴 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(변속기) 665925  2696  MB722.6  자동5단/사륜구동  2006년  9331
96 렉스턴(5단) 뉴 렉스턴 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(엔진) 665925  2696  MB722.6  자동5단/사륜구동  2006년  10148
95 렉스턴(5단) 뉴 렉스턴 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(SSPS) 665925  2696  MB722.6  자동5단/사륜구동  2006년  8936
94 렉스턴(5단) 렉스턴 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(엔진) 665925  2696  MB722.6  자동5단/사륜구동  2003년  8668
93 렉스턴(5단) 렉스턴 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(변속기) 665925  2696  MB722.6  자동5단/사륜구동  2003년  7866
92 렉스턴(5단) 렉스턴 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(제동제어) 665925  2696  MB722.6  자동5단/사륜구동  2003년  8206
91 카이런 카이런 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(엔진) D27DT  2696  MB722.6  자동5단/사륜구동  2005년  9657
90 카이런 카이런 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(변속기) D27DT  2696  MB722.6  자동5단/사륜구동  2005년  9264
89 액티언 액티언 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(엔진) 664951  1998  DSI  자동4단/사륜구동  2005년  7607
88 액티언 액티언 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(변속기) 664951  1998  DSI  자동4단/사륜구동  2005년  6284
87 로디우스 로디우스 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(엔진) 665926  2696  MB722.6  자동5단/사륜구동  2005년  5892
86 로디우스 로디우스 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(변속기) 665926  2696  MB722.6  자동5단/사륜구동  2005년  4906
85 액티언 액티언 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(엔진) 664951  1998  DSI  자동4단/사륜구동  2006년  5511
84 액티언 액티언 2.0 커먼레일 스캐너 데이터(변속기) 664951  1998  DSI  자동4단/사륜구동  2006년  4397
83 카이런 카이런 2.0 커먼레일 4WD 스캐너 데이터(엔진) 664950  1998  MB722.6  자동5단/사륜구동  2007년  4814
82 카이런 카이런 2.0 커먼레일 4WD 스캐너 데이터(변속기) 664950  1998  MB722.6  자동5단/사륜구동  2007년  4270
81 카이런 카이런 2.0 커먼레일 4WD 스캐너 데이터(제동제어) 664950  1998  MB722.6  자동5단/사륜구동  2007년  4251
» 로디우스 로디우스 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(엔진) 665926  2696  MB722.6  자동5단/후륜구동  2004년  3177
79 로디우스 로디우스 2.7 커먼레일 스캐너 데이터(변속기) 665926  2696  MB722.6  자동5단/후륜구동  2004년  2681