Skip Navigation

XE 레이아웃 카메론 XE LAYOUT CAMERON XE1.8.3

변속기에 사용되는 각종 부품에 대한 특성을 상세한 설명과 사진을 통해 쉽게 이해할 수 있습니다.
게시물 제목 앞에 ⓜ ← 수동변속기, ⓐ ← 자동변속기 부품 제원을 뜻하는 것입니다.

List of Articles
번호 제목 엔진번호 배기량 단수/구동방식 변속기 고장유형
58 SM3 SM3 1.5 DOHC 1단 구성 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  변속불량  7106
57 SM3 SM3 1.5 DOHC 2단 구성 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  변속불량  6567
56 SM3 SM3 1.5 DOHC 3단 구성 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  변속불량  6846
55 SM3 SM3 1.5 DOHC 4단 구성 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  변속불량  6778
54 SM3 SM3 1.5 DOHC 디퍼렌셜 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  소음발생  6778
53 SM3 SM3 1.5 DOHC 베어링 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  소음발생  2819
52 SM3 SM3 1.5 DOHC 베어링 리어 리테이너 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  기어이탈  2453
51 SM3 SM3 1.5 DOHC 시프트 포크 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  변속불량  6909
50 SM3 SM3 1.5 DOHC 아웃풋 샤프트 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  소음발생  7319
49 SM3 SM3 1.5 DOHC 입력 샤프트 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  소음발생  7057
48 SM3 SM3 1.5 DOHC 컨트롤 핑거 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  변속불량  7016
47 SM3 SM3 1.5 DOHC 후진 아이들러 기어 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  기어이탈  6950
46 SM3 SM3 1.5 DOHC 후진등 스위치 QG15  1497  수동5단/전륜구동  4M40  등화불량  2683
45 SM5 SM5 2.0 DOHC 1단 구성 SR20  1995  수동5단/전륜구동  110#1  변속불량  4439
44 SM5 SM5 2.0 DOHC 2단 구성 SR20  1995  수동5단/전륜구동  110#1  변속불량  3419
43 SM5 SM5 2.0 DOHC 3단 구성 SR20  1995  수동5단/전륜구동  110#1  변속불량  3589
42 SM5 SM5 2.0 DOHC 4단 구성 SR20  1995  수동5단/전륜구동  110#1  변속불량  3441
41 SM5 SM5 2.0 DOHC 5단 구성 SR20  1995  수동5단/전륜구동  110#1  소음발생  3476
40 SM5 SM5 2.0 DOHC Oil Seal SR20  1995  수동5단/전륜구동  110#1  누유발생  3616
39 SM5 SM5 2.0 DOHC 기어 구성 SR20  1995  수동5단/전륜구동  110#1  없음  3795